?v2
 
Power of Shazam! #29

POWER OF SHAZAM #29 - (1997) Meet Hoppy Marvel!

Image: Power of Shazam! #29 - DC Comics

Power of Shazam! #29