?v2
 
Hellblazer #29

HELLBLAZER #29 - (1990) Jamie Delano.

Image: Hellblazer #29 - DC Comics

Hellblazer #29