?v2
 
Spider-Man: Venom Symbol Youth Black T-Shirt (S)

A youth-sized black shirt.

Image: Spider-Man: Venom Symbol Youth Black T-Shirt  (S) - Marvel Comics

Spider-Man: Venom Symbol Youth Black T-Shirt (S)