?v2
 
Spider-Man: Venom Symbol Youth Black T-Shirt (XL)

A youth-sized black shirt.

Image: Spider-Man: Venom Symbol Youth Black T-Shirt  (XL) - Marvel Comics

Spider-Man: Venom Symbol Youth Black T-Shirt (XL)