?v2
 
Kuro Gane

KURO GANE (Kei Tome) 27 x 38.50, offset.

Image: Kuro Gane  -

Kuro Gane