?v2
 
Marvel T-Shirt: Stellar Glove [Black] (XXL)

Infinity Gauntlet t-shirt.

Image: Marvel T-Shirt: Stellar Glove [Black]  (XXL) - Mad Engine

Marvel T-Shirt: Stellar Glove [Black] (XXL)