?v2
 
Gundam the Origin Vol. 12 SC

GUNDAM: THE ORIGIN #12 - B&W. (Yoshikazu Yasuhiko) A highly stylized retelling of the original Gundam story. 216 pp.

Image: Gundam the Origin Vol. 12 SC  - Viz Media LLC

Gundam the Origin Vol. 12 SC