?v2
 
DC T-Shirt w/Mask & Ring: Green Lantern (L)

Green Lantern costume t-shirt.

Image: DC T-Shirt w/Mask & Ring: Green Lantern  (L) - Rubies Costumes Company Inc

DC T-Shirt w/Mask & Ring: Green Lantern (L)