?v2
 
Amazing Spider-Man #53 (Vol. 2)

AMAZING SPIDER-MAN #53 (Straczynski/Romita Jr./Hanna) Part 3 of 3.

Image: Amazing Spider-Man #53 (Vol. 2) - Marvel Comics

Amazing Spider-Man #53 (Vol. 2)