?v2
 
Wolverine / Hulk #4

WOLVERINE / HULK #4 - A comic published by Marvel Comics.

Image: Wolverine / Hulk #4 - Marvel Comics

Wolverine / Hulk #4