?v2
 
Star Wars: Splinter of the Mind's Eye #3

STAR WARS: SPLINTER OF THE MIND'S EYE #3 - A comic published by Dark Horse.

Image: Star Wars: Splinter of the Mind's Eye #3 - Dark Horse

Star Wars: Splinter of the Mind's Eye #3